Mercedes-Benz
Ngô Anh Quang
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0906 889 992
quang.ngoanh@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phùng Quang Huy
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0904 093 039
huy.phungquang@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Pham Quang Đạt
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0936 886 894
dat.phamquang@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Thị Ngọc Thu
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0933 954 666
thu.tranthingoc@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Thu Trang
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0937 45 3333
trang.nguyenthithu@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Trọng Hòa
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0936 604 545
hoa.nguyentrong@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Tuấn Hưng
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0888 888 483
hung.nguyentuan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phạm Tăng Hoàng
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0979 042 246
hoang.phamtang@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đào Tất Thành
Kinh doanh xe đã qua sử dụng

Mobile: 0939 70 2222
thanh.daotat@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Bùi Việt Đức
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0986 242 067
duc.buiviet@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phạm Văn Luân
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0911 120 121
luan.phamvan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Đức Biên
Kinh doanh khối doanh nghiệp

Mobile: 0936 676 929
bien.nguyenduc@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Đức Hạnh
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0945 486 565
hanh.tranduc@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới